riaditel
Prezident a iniciátor vzniku Auxiliary Police SlovakiaAuxiliary Police Slovakia

Propagujte aj svoju stránku

TOPlist

aktualne informacie Aktuálne informácie
1
2
3
4
5
6
7
8
9

05.04.2012 | PaedDr. Rudolf Galambos |
Členovia DMS Šaca ukončili svoju činnosť a stali sa členmi Auxiliary Police Slovakia

obrazok Na prelome roka 2009 bol miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice - Šaca predstavený projekt, ktorého cieľom bolo napomáhať štátnym orgánom, samosprávnym orgánom, bezpečnostným zložkám, zložkám záchranného systému a iným organizáciám, inštitúciám a združeniam pri ochrane verejného poriadku a pri krízových situáciách. PaedDr. Rudolf Galambos, ako zakladateľ a iniciátor myšlienky, vypracoval zakladajúci štatút organizácie, ktorý poslanci mestského zastupiteľstva a komisia pre kultúru, šport a verejný poriadok, jednohlasne podporili. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Šaca vydalo uznesenie č. 226/2009, ktorým bola zriadená Dobrovoľná miestna stráž (DMS Šaca). Tento krok predstavoval začiatok činnosti DMS Šaca. Miestny zastupiteľský úrad na čele so starostom Rudolfom Rešteiom sa rozhodol podporiť pôsobenie DMS Šaca každoročnou finančnou podporou a technickým vybavením, ako je poskytnutie úradnej miestnosti v kultúrnom stredisku, osobného motorového vozidla na služobné užívanie atď., vylepšilo podmienky pre hliadkovú činnosť DMS Šaca. Postupne sa vytvoril systém spolupráce s Mestskou políciou Košice, stanica Šaca (MsP) a s Obvodným oddelením Policajného zboru Košice Šaca(OO PZ). Pätnásti občania, ktorí sa plne stotožnili s poslaním a cieľmi DMS Šaca, sa stali oficiálnymi členmi. Podľa štatútu sa veliteľom stal PaedDr. Rudolf Galambos, ktorý zároveň vymenoval Martina Sotáka za svojho zástupcu. A v čom spočívala činnosť DMS Šaca ? Predovšetkým v hliadkovej činnosti. Občania Mestskej časti Košice - Šaca mohli počas víkendov vo večerných až nočných hodinách stretávať 2-3 členov v rámci pochôdzky v uniformách s logom DMS Šaca. Stali sa "očami a ušami" pre MsP a OO PZ, upozorňovali, dohovárali a morálne usmerňovali nielen problémových občanov. Napomáhali pri ochrane verejných objektov a priestranstiev v mestskej časti, mali prístup k objektu škôlky, strážili cintoríny, športový areál, kaštieľ, ale ich záujmom bolo aj dozerať na súkromné vlastníctvo miestnych občanov. Pomáhali pri organizačnom zabezpečení Behu údolím Idy, ako aj pri ostatných kultúrno-športových podujatiach organizovaných Mestskou časťou Košice - Šaca. V neposlednom rade je potrebné spomenúť, že všetci členovia DMS Šaca slúžili dobrovoľne a bez nároku na odmenu.
Počas pôsobenia DMS Šaca sa čoraz viac vynárala myšlienka a zároveň potreba rozšírenia pôsobnosti. Skúsenosti ukázali, že idea pomoci pri ochrane verejného poriadku a životného prostredia v rámci pôsobenia v DMS Šaca, nie je dostačujúca pre naplnenie poslania. Snaha angažovať sa v spoločenskej oblasti, v oblasti výchovy a vzdelávania, vyústila k myšlienke založenia nového občianskeho združenia s vlastnou právnou subjektivitou. Dňa 21.04.2011 vzniklo, na podnet PaedDr. Rudolfa Galambosa, občianske združenie Auxiliary Police Slovakia (APS). Za prezidenta APS bol prezídiom jednohlasne zvolený zakladateľ DMS Šaca aj novovzniknutého občianskeho združenia.
Za 1. viceprezidenta pre spoločenskú oblasť, výchovu a vzdelávanie bol zvolený JUDr. Štefan Mida a za 2. viceprezidenta pre výkon služby bol zvolený Martin Soták. Založením občianskeho združenia sa zároveň rozšírila aj územná pôsobnosť z jednej mestskej časti na celoslovenský rozmer. Vznikom APS nastala situácia, kedy pôsobili zároveň DMS Šaca aj APS. Toto obdobie trvalo až do 17.04.2012, kedy bola DMS Šaca uznesením miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Šaca č.107/2012 oficiálne zrušená.
Väčšina členskej základne DMS Šaca sa preregistrovala do APS. V najbližšom období je cieľom APS uzatváranie dohôd o spolupráci so samosprávami v rámci Slovenskej republiky, bezpečnostnými zložkami, zložkami záchranného systému, inými organizáciami zabezpečujúcimi verejný poriadok, školami, hasičským zborom, právnymi subjektmi ako napr. Červený kríž atď. APS okrem iného plánuje podporovať a organizovať výmenné pobyty a stretnutia členov APS s občianskymi hliadkami v rámci Slovenskej republiky a v zahraničí. Poskytuje poradenskú a praktickú pomoc občanom, ktorí sa stali obeťou protiprávneho konania, je zamerané na lektorskú činnosť na školách, vo vzdelávacích h alebo vlastných zariadeniach. Okrem vymenovaných plánovaných aktivít APS pôsobí aktívne v mnohých iných oblastiach, ktoré má vymenované v stanovách. Jedným z fundamentálnych zámerov je okrem iného rozširovanie svojej členskej základne, nakoľko len masovosť zabezpečí plnenie cieľov APS, čo v konečnom dôsledku bude znamenať skutočnú pomoc pre občanov Slovenska.počet komentárov k článku:74035
Pridávať/Zobraziť komentáre

Nášivka DMS
Nášivka DMS
00.00.0000
odznak DMS
odznak DMS
00.00.0000
Nášivka APS
Nášivka APS
00.00.0000
odznak APS
odznak APS
00.00.0000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(c) AUXILIARY Police Slovakia